Provozní řád tenisového areálu TJ Sokol Dobřichovice
www.sokol-dobrichovice.cz

 

Majitel areálu: Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice, IČ 00380253, se sídlem Pražská 375, 252 29 Dobřichovice

Provozovatel areálu: oddíl tenisu TJ Sokola Dobřichovice

 

Preambule

Výbor tenisového oddílu vyhlašuje níže uvedený provozní řád tenisového areálu s vědomím, že pro zajištění jeho provozu a pro organizaci rekreačního i soutěžního hraní je třeba stanovených pravidel. Čím méně se na tento provozní řád budeme odvolávat, tím lépe. Jeho dodržování by mělo být věcí osobní cti a respektu k tradičním tenisovým hodnotám, smyslu pro fair play a gentlemanství.

 

Čl. I - Vymezení pojmů

Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice, se sídlem Pražská 375, 252 29 Dobřichovice, IČ 00380253 (dále jen též „TJ Sokol" nebo „TJ") - organizační složka České obce sokolské (ČOS) s vlastní právní subjektivitou.

Tenisový oddíl TJ Sokol Dobřichovice (dále jen též „tenisový oddíl" nebo „oddíl") - jeden ze samostatných oddílů Tělocvičné jednoty Sokol Dobřichovice bez vlastní právní subjektivity.

Výbor tenisového oddílu - pětičlenný výbor složený z řádných členů oddílu zvolených členskou schůzí. V rámci svého mandátu zajišťuje zejména provoz oddílu, správu areálu a organizaci sportovního a rekreačního hraní.

Správce areálu - zajišťuje zpřístupnění areálu ve stanovené době, provádí údržbu areálu v průběhu sezóny a úklid a zajištění areálu po sezóně. Spoluorganizuje využívání jednotlivých dvorců. Přesné vymezení jeho činností a povinností určuje výbor samostatným dokumentem. Činnost správce řídí pověřený člen výboru oddílu.

Recepční - v rámci stanovené doby spoluorganizuje využívání jednotlivých dvorců, ve vlastní režii poskytuje drobné občerstvení, provádí úklid budovy klubovny. Přesné vymezení činností a povinností recepčního určuje výbor oddílu samostatným dokumentem. Činnost recepčního řídí pověřený člen výboru oddílu.

Člen TJ Sokol Dobřichovice - registrovaný člen TJ plnící povinnosti vyplývající ze stanov ČOS, řádně platící roční členské příspěvky ČOS. Má právo účastnit se sportovních a společenských aktivit v libovolném počtu oddílů mateřské TJ za předpokladu, že dodržuje interní pravidla těchto oddílů.

Člen tenisového oddílu TJ Sokol Dobřichovice (dále jen též „člen") - člen TJ Sokol Dobřichovice, který je jako člen oddílu evidován. Členové starší 18 let mají právo volit výbor oddílu, či být do výboru voleni. Nové členy přijímá výbor oddílu.

Host tenisového oddílu (dále jen též „host") - není členem TJ Sokol Dobřichovice, je však evidován tenisovým oddílem. Z hlediska práv ke hře je roven řádným členům oddílu. Nové hosty přijímá výbor oddílu

Krátkodobý host tenisového oddílu (dále jen „krátkodobý host") - je hostem na stanovenou a omezenou dobu nejméně na 1 kalendářní měsíc.

Příchozí hráč - zájemce o hru v rámci hodinového pronájmu dvorce. Pronájem dvorce může být uskutečněn pouze v případě, že v danou chvíli nemá o hru zájem žádný z členů nebo hostů oddílu. Poplatek za pronájem musí být uhrazen před započetím hry a doklad o zaplacení umístěn na nástěnce u vchodu do klubovny k příslušnému číslu dvorce. Úhrada je možná pouze na jednu hodinu hry. Příchozí hráč může také hrát s členem nebo hostem oddílu maximálně 90 minut se zaplacením stanoveného poplatku předem.

Rezervační poplatek - poplatek zajišťující odborně vedený trénink v předem daném termínu rezervováním určitého dvorce. Rezervace není nároková, podléhá schválení výborem oddílu, nebo jeho pověřeným členem. Rezervační poplatky jsou hrazeny předem, formou měsíčně zúčtovatelné kauce. Schválená a uhrazená rezervace omezuje některá ustanovení tohoto provozního řádu.

 

Čl. II - Důležité personální údaje a telefonní čísla

Členové výboru tenisového oddílu:

Funkce Jméno a příjmení Telefon


Předseda oddílu Tomáš Tomášek, tel. 608 152 167
Členka výboru Marcela Němcová, tel. 732 637 990
Člen výboru Miroslav Bobek, tel. 602 368 500
Člen výboru Bohumír Čížek, tel. 602 362 715
Člen výboru Ing. Jiří Geissler, tel. 605 231 332

 

Vedoucí sportovních družstev - Ing.Jiří Němec, tel. 602 659 626

Policie 158
Policie ČR-oddělení Řevnice 257 721 494 nebo 603 762 297

Hasiči 150

První pomoc 155
Záchranná služba Transhospital Řevnice 602 237 037

Kancelář TJ Sokol Dobřichovice 604 736 084

 

Čl. III - Provozní doba areálu

Během sezóny je areál otevřen od 8,00 hod do 21,30 hod. Provozní doba recepce je vyvěšena na recepci.

Čl. IV - Přístup do areálu a pohyb v areálu

Tenisový areál je neveřejný prostor, přístupný pouze členům, hostům a krátkodobým hostům, příchozím hráčům a jejich doprovodu. Ostatním je areál přístupný pouze s vědomím výboru tenisového oddílu, či v doprovodu člena či hosta tenisového oddílu.

Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku nebo být uvázaní.
Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený jednáním v rozporu s tímto provozním řádem. Úrazy je nutné ohlásit správci či recepčnímu, kteří provedou zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolají lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě s pomocí lékárničky umístěné v recepci.
Majitel ani provozovatel areálu nenese zodpovědnost za škodu na soukromých věcech jeho návštěvníků či za jejich odcizení.
Uživatelé a návštěvníci areálu používají výhradně zpevněné stezky a schodiště.

Uživatelé a návštěvníci areálu mohou k parkování svých vozidel využívat se zvýšenou opatrností prostor parkoviště v horní části areálu. Parkoviště není střežené, tenisový oddíl neodpovídá za případné škody a ztráty způsobené lehkomyslností či neopatrností jednotlivých majitelů či uživatelů parkujících vozidel.
Výbor oddílu předem děkuje návštěvníkům, kteří v případě zjištění jakékoliv závady na dvorcích či ostatních zařízeních v areálu tuto skutečnost oznámí správci areálu, recepčnímu či kterémukoliv členu výboru.
Návštěvníka areálu, který závažně porušuje tento organizační řád, je správce či recepční oprávněn napomenout či vykázat. Pokud i po upozornění návštěvník odmítá změnit své chování nebo odmítá opustit areál, je správce či recepční oprávněn přivolat policii.

Čl. V - Podmínky pro sportování v areálu a organizace hry na dvorcích

Všem uživatelům a návštěvníkům je umožněno sportovat po splnění následujících podmínek:

- Respektování a dodržování tohoto provozního řádu.
- Ohleduplné chování a šetrné zacházení s vybavením areálu.
- Respektování a dodržování pravidel stanovených pro jednotlivé kategorie (člen, host, krátkodobý host, příchozí hráč).
- Uhrazení předepsaných členských a oddílových poplatků a splnění brigádnické povinnosti, kterou je třeba odpracovat ve výborem vyhlášených termínech nebo uhradit. To vše nejpozději do 30.dubna příslušného roku.
- Kromě tenisu je jiné sportovní, společenské či pohybové vyžití v areálu možné pouze po předcházejícím souhlasu správce, recepčního či člena výboru oddílu.
Hru na dvorcích koordinuje správce nebo recepční.
Hrát na dvorcích je možné, pokud to dovoluje stav dvorců a charakter počasí. O použitelnosti dvorce pro hru rozhoduje správce areálu či recepční.
Zájemci o hru nastupují na jednotlivé dvorce po vzájemné dohodě v pořadí, v jakém se dostavili do areálu. Hrací doba pro členy a hosty oddílu je stanovena na dobu do 90 minut denně. Člen nebo host oddílu si může přivést na dvorec příchozího a hrát s ním do 90 minut. Platba poplatku předem. Dva členové nebo hosté si mohou přivést partnery pro čtyřhru a hrát s nimi do 90 minut bez poplatku.

Žáci oddílu mají rovná práva ke hře v době do 17 hodin ve všední dny a do 10 hodin o víkendech a svátcích. Výjimku tvoří hra rodičů s vlastními dětmi.

Výbor tenisového oddílu děkuje všem, kteří se v době zvýšeného zájmu o hru domluví a odehrají čtyřhru.

Za družstva oddílu mohou do mistrovských utkání nastoupit pouze členové a hosté oddílu.

 

Čl. VI - Příprava dvorce pro hru, vstup na dvorec, hra a úprava dvorců po hře

 

Před započetím hry je zapotřebí dvorec dostatečně pokropit. Za kropení zodpovídá správce či recepční, který využívá automatické zavlažování dvorců. V případě nedostatku vody, či poruchy zavlažovacího systému se hráči řídí pokyny správce či recepčního.

Příprava a úprava dvorců po dešti se řídí pokyny správce areálu či recepčního.

Hráči vstupující na dvorec jsou oblečeni do sportovního oděvu a obuti do sportovní, tenisové obuvi, která neničí při pohybu po dvorci jeho povrch. Ustanovení o obuvi platí i pro ostatní osoby vstupující na dvorec - rozhodčí, manažery, trenéry, rodiče atd.

Po hře jsou hráči povinni dvorec upravit do přijatelného stavu pro další hru. Výraznější nerovnosti urovnat pevným hrablem a poté celý dvorec zamést koštětem nebo síťovačkou. Nářadí k úpravě dvorce je poté třeba vrátit na viditelně označené místo. Správce areálu či recepční mají právo vydat k úpravě dvorce po hře další pokyny.

 

Čl. VII - Šatny, sociální zařízení, klubovna

Všichni hráči využívající dvorce ke hře mají nárok na využití šatny, WC a sprchy. Výbor oddílu děkuje všem, že se chovají hospodárně a neplýtvají teplou vodou. Zároveň výbor děkuje všem hráčům, že si váží úklidu vnitřních prostor a proto dbají na to, aby si před vstupem do budovy dostatečně a řádně očistili a vyklepali podrážky od antuky. V šatnách je za poplatek v omezené míře umožněno dospělým zájemcům celoroční pronajmutí jedné šatní skříňky.

Po dohodě se správcem či recepčním je možné využít gril umístěný na terase, případně ohniště za tréninkovou zdí. Pokud není domluveno jinak, končí společenský život v areálu s koncem jeho provozní doby.

 

 

 

Tento organizační řád byl projednán a schválen výborem tenisového oddílu TJ Sokol Dobřichovice dne 12.května 2008 a změněn, resp. doplněn a upraven na výročních členských schůzích tenisového oddílu dne 9.ledna 2009, 8.ledna 2010, 14.ledna 2011, 13.ledna 2012 a 23.listopadu 2012.

 

Tomáš Tomášek v.r.
Předseda oddílu

 

Ing.Jiří Geissler v.r.

Člen výboru oddílu

 

 

Příloha č.1 : Členské poplatky a sazby za pronájem dvorců

Příloha č. 1

Provozní řád tenisového areálu TJ Sokol Dobřichovice
Členské poplatky a sazby za pronájem dvorců

1) Poplatky členů oddílu

Do ročních poplatků jsou zahrnuty i členské příspěvky ČOS (300,-Kč ročně, resp. 100,-Kč ročně pro děti, mládež, studenty a seniory). Členům, kteří tyto příspěvky hradí v rámci jiného oddílu TJ Sokola Dobřichovice, je příslušná částka odečtena

Kategorie Roční poplatek Požadovaná brigádnická činnost

- dospělí 2.300,-Kč 10 hod nebo úhrada 100,-Kč/hod
- dorost a studující 1.100,-Kč 10 hod nebo úhrada 100,-Kč/hod
- senioři (ženy nad 60 let, muži nad 65 let) 1.100,-Kč bez brigádnických povinností
- žáci (10-15 let) 1.100,-Kč 10 hodin nebo úhrada 50,-Kč/hod
- manželé 3.600,-Kč každý z partnerů 10 hodin nebo úhrada 100,-Kč/hod

2) Poplatky hostů oddílu

Kategorie Roční poplatek Požadovaná brigádnická činnost

- dospělí 3.000,-Kč 10 hod nebo úhrada 100,-Kč/hod
- dorost a studující 1.500,-Kč 10 hod nebo úhrada 100,-Kč/hod - senioři 1.500,-Kč bez brigádnických povinností
- senioři 1.100,-Kč (ženy nad 60 let, muži nad 65 let) bez brigádnických povinností
- žáci (10-15 let) 1.500,-Kč 10 hod nebo úhrada 50,-Kč/hod
- manželé 5.000,-Kč každý z partnerů 10 hod nebo úhrada 100,-Kč/hod

Krátkodobé hostování v oddíle:

Kategorie Měsíční poplatek

- dospělí 700,- Kč
- žáci, dorost, senioři, studující 350,- Kč

3) Ostatní poplatky

Vstupní poplatky do tenisového oddílu - neplatí je žáci, dorost, studující a senioři

- dospělí 2.500,- Kč
- manželé 3.500,- Kč
- udržovací poplatek pro neaktivního člena 500,- Kč

Členové, kteří svou sportovní aktivitu v oddíle přeruší mohou hradit pouze udržovací poplatek. Udržovací poplatek lze uhradit zpětně za dobu maximálně posledních 3 let

 

4) Poplatky za služby

Služba-sazba

- pronájem skříňky v šatně 200,-Kč/rok

- pronájem dvorce na 1 hodinu 200,-Kč/hod

- rezervační poplatek na 1 hodinu
(kvalifikovaná trenérská činnost) 30,-Kč/hod

- poplatek příchozího hráče, hrajícího s členem
nebo hostem oddílu 100,-Kč/vstup na dvorec

- pronájem dvorců na jedno mistrovské
utkání v soutěži družstev 1.200,-Kč/1 utkání

- pronájem areálu pro uspořádání turnaje
(všechny 4 dvorce se zázemím) 4.000,-Kč/den;

Sponzorská kartička-přenosné členství opravňující
ke hře jednoho hráče na dobřichovických dvorcích
max. po dobu 1,5 hod denně 5.000,-
(při nákupu 2 ks kartiček platba celkem 7.500,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Schedek Simpleweb