Tenis v Dobřichovicích

 

Tenis se ve vilové čtvrti na Brunšově hrál již na sklonku předminulého století. Na místě původních pískových dvorců stojí dnes již vzrostlý les. Dobrovolný okrašlovací spolek zakoupil pozemek současného areálu a v roce 1928 se již hrálo na třech nových antukových dvorcích. Ve třicátých letech se pak pořádaly turnaje i za účasti věhlasných tenistů té doby. Po sportu nepřející válečné době byly dvorce obnoveny zásluhou Fr.Prochásky st., na jehož počest se v 70. a 80.letech hrál významný turnaj dospělých (propozice 1989) a jeho přátel.

V padesátých letech přešla správa areálu a oddíl pod TJ Sokol Dobřichovice. V sedmdesátých letech byl areál rozšířen o čtvrtý dvorec a byla postavena klubovna. I tehdejší celostátní turnaje měly svou proslulost. Po další změně režimu se vedení oddílu ujal ing.František Procháska ml.

V současné době má oddíl více než sto členů, dvě smíšená družstva dospělých v krajských soutěžích.

Předsedou oddílu je od roku 2008 Tomáš Tomášek, tel. č. 608 152 167

 

Výbor oddílu děkuje panu ing.Danielu Havlíkovi, který poskytl velké množství historických dokumentů, podkladů a fotografií, které se v současné době skenují a zpracovávají k uveřejnění. Kromě toho počátkem letošního roku popsal podrobněji nedávnou minulost našeho oddílu. Jeho text přinášíme v nezměněné podobě:

 

Tenisová historie - komentář ke kronice a části historie dobřichovického tenisu

autor: Daniel Havlík

 

Před pár dny jsme začali psát rok 2011. Jiřím Geisslerem jsem byl požádán o zapůjčení materiálů z tenisového archivu, který uchovávám z doby, kdy jsem se aktivně podílel na řízení dobřichovického tenisového oddílu. Poskytl jsem k naskenování propozice z pořádaných turnajů v letech 1976 až 1989, nerealizovaný projekt arch. Vladimíra Laciny z roku 1975 na stavbu klubovny, který předcházel klubovně z Unimo buněk postavené v roce 1976, fotografie tenisového areálu před jeho rekonstrukcí, výstřižky z novin, kde se o dobřichovickém tenisu psalo, zápisy ze schůzí výboru 1981 až 1991, informace o brigádách ve stejné době a řadu dalších materiálů. Mezi nimi i můj tehdejší rukopisný pokus o psaní kroniky tenisového oddílu. Kroniky se píší proto, aby v nich mohly číst příští generace. Moje dílko není skutečnou kronikou, ale určitou mladickou aktivitou shromáždit dostupné informace ze starší historie (od konce 19. stol. do roku 1981) a zaznamenat dění v oddíle v následujících letech (což se dařilo v období 1981 až 1987 a v části roku 1988). Asi je škoda tyto rukopisné zápisky nechat svázané v knižní podobě u mě ve skříni, i když v nich od roku 1988 nikdo nepokračoval. A tak i tato kronika skončila pod skenerem a pro zájemce je nyní dostupná na webu oddílu.

Listování starými materiály mi přineslo řadu vzpomínek. Zajímavě často se v nich vyskytují roky s jedničkou a šestkou na konci. A vedou mě k malému osobnímu zamyšlení.
Narodil jsem se v roce 1961, můj otec Antonín se ve stejném roce stal hospodářem tenisového oddílu. Ze svých tenisových začátků pamatuji dřevěnou boudu, která sloužila jako šatna, kancelář i sklad materiálu, i zápasy družstva dospělých, které jako jediné koncem 60. a začátkem 70. let hrálo na dvou horních dvorcích soutěže, a v němž hráli i moji rodiče. V roce 1972 se vedoucím oddílu stal Zdeněk Fanta (až v roce 1983 začal být používán název předseda oddílu). O něco později se v Dobřichovicích objevil Ing. Zdeněk Hetzer, který měl z titulu působení ve Státní plánovací komisi vliv na přidělování peněz tělovýchovným jednotám. A brzy na to jsem mohl sledovat, jak můj otec organizuje přípravu modernizace tenisového areálu. V roce 1976 začala stavbou klubovny, odrazové stěny, parkoviště a nového oplocení a obnovou třetího dvorce nová éra tenisového oddílu. První ročník Memoriálu Františka Prochásky pořádaného v tomto roce na památku klíčové postavy starší historie dobřichovického tenisu sympaticky opanovali jeho synové - mladší Jan Procháska ve finále porazil staršího bratra Františka. Oba do té doby hráli v Praze, ale zvažovali návrat do Dobřichovic. Mně bylo 15 let a shovívaví dospělí mě nechali podílet se na organizaci dalších turnajů, které oddíl nově pořádal. Velmi rychle jsem se začal angažovat i v dalších oblastech, v roce 1981 jsem se stal oficiálně členem výboru, v roce 1986 místopředsedou. Tenisový oddíl se od roku 1976 trvale rozrůstal počtem členů i jejich sportovními aktivitami. V roce 1979 byl postaven 4. dvorec a vedle kůlny na nářadí z roku 1976 nad horním koncem parkoviště byla postavena pomocná šatna a místnost pro správce areálu. V roce 1980 byla tato místnost uvolněna jako kancelář pro turnaje a pro správce byla vybudována místnost v objektu klubovny zrušením jedné buňky WC. V roce 1981 byl objekt klubovny rozšířen o dvě buňky. Zvětšila se tím pánská šatna a vznikla nová kancelář v hlavním objektu. V roce 1983 pak oddíl získal vlastní zdroj vody vyvrtáním 40 m hluboké studny. Její plnohodnotné využívání však začalo až v roce 1989 propojením studny a nádrže na vodu nad horním koncem parkoviště. Využila se možnost položení potrubí přes horní dvorec, neboť v tomto roce firma Sibera zajišťovala nový povrch horního a dolního dvorce (dvorců 1 a 3).


Z dnešního pohledu stojí za zmínku, že v roce 1984 Jiří Geissler st. přestal být členem výboru a vystřídal ho jeho syn, také Jiří, který v něm působil do roku 1986, dále v letech 1988 až 1990, a pak se do něj vrátil v roce 2008.
Koncem 80. let dosahovalo první družstvo dospělých velmi slušných výsledků a sportovní činnost byla velmi rozsáhlá. Výbor oddílu měl kolem 10 členů, v průběhu let jsem však členům výboru odebíral a na sebe bral čím dál více povinností, až to přestalo být únosné. Pracoval jsem sice na akademické půdě, což mi dávalo jistou časovou volnost, ale v roce 1988 jsem s týmem přátel začal připravovat „soukromé" podnikání na družstevním základě a v květnu 1989 nové výrobní družstvo opravdu vzniklo. Na tenis bylo najednou méně času. Změny po revolučním roce 1989 využilo také mnoho dalších tenistů jako příležitost k novým pracovním a podnikatelským aktivitám. To změnilo i chod oddílu. Chybějící čas jsem chtěl nahradit profesionalizací tenisového oddílu. Výbor oddílu schválil v roce 1991 uzavření nájemní smlouvy s Universálním výrobním družstvem, ale členská základna to pochopila jako moji snahu oddíl zprivatizovat. Výbor vedený Zdeňkem Fantou na to doplatil odvoláním a byl zvolen výbor nový. Paradoxem ovšem bylo, že jsem se jako jediný ze starého výboru stal členem i toho nového a byl navrhován na předsedu. Po mém odmítnutí se předsedou na mnoho dalších let stal František Procháska. Ve výboru oddílu jsem už zůstal jen krátce, mé následné působení v bankovnictví mi vzalo zbytky času. Oddíl prošel stagnací, výbor se přestal scházet a František Procháska s jeho členy spíše individuálně konzultoval a většinu agendy zajišťoval sám. Na model pronajmout areál třetí osobě a přenést na ni část povinností správy stejně došlo. V roce 1999 se nájemcem a správcem areálu stala firma M+M pana Maška a paní Maškové, po ní v roce 2002 jejich společnost Realsport. V oddíle byl trenérsky aktivní Filip Háva, který založil svůj klub F.H.TK Dobřichovice a následně nájem a správcovství areálu převzal (pro období 2003 až 2007). Na dvorcích pak hráli hráči dvou oddílů, resp. klubů. Svěření tenisového areálu do správy smluvního nájemce oživilo závodní činnost i dalo impulz ke stavebním úpravám v klubovně (v roce 1999 rozšířena místnost správce, přemístěny WC, v dalších letech rekonstruovány šatny, v roce 2003 zvětšena terasa). Protože se však dlouhodobějším nájemcem areálu stal „konkurenční" klub, veškerý tenisový potěr mířil do tohoto klubu a pro závodní perspektivy oddílu TJ Sokol to nebylo zrovna ideální. Až na přelomu let 2007/2008 se skupina členů vedená zejména Jiřím Geisslerem a Bohumírem Čížkem rozhodla obnovit klasickou klubovou činnost a správu oddílu plně funkčním výborem. Opět jsem odmítl nabízené předsednictví v oddíle či alespoň členství ve výboru, ale vzniku nového výboru jsem pomohl alespoň členstvím v přípravném týmu. Novým předsedou oddílu se stal Tomáš Tomášek. Jiří Geissler zůstal v roli klíčového člena výboru, tahouna v pozadí, ale oproti mému očekávání nekandidoval na předsedu.

 

 

 

Powered by Schedek Simpleweb